co-author : Sylvain Giroux

1 publication with Sara Montagna
page_white_acrobat Preface (A2HC 2017) — Sara Montagna, Pedro H. Abreu, Sylvain Giroux, Michael I. Schumacher