co-author : Akla Tchao

1 publication with Sara Montagna
page_white_acrobat Self-Organising Semantic Resource Discovery for Pervasive Systems (ASENSIS 2012@SASO 2012) — Graeme Stevenson, Jose Luis Fernandez-Marquez, Sara Montagna, Alberto Rosi, Juan Ye, Akla Tchao, Simon Dobson, Giovanna Di Marzo Serugendo, Mirko Viroli