journal : BMC Bioinformatics

2 articles
page_white_acrobat GOTA: GO term annotation of biomedical literature (2015) — Pietro Di Lena, Giacomo Domeniconi, Luciano Margara, Gianluca Moro
page_white_acrobat GOTA: GO term annotation of biomedical literature (2015) — Pietro Lena, Giacomo Domeniconi, Luciano Margara, Gianluca Moro